Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Adhesió al conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Descripció i utilitats del Conveni

El conveni de col·laboració, signat el 18 de febrer de 2010, entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l'Agència, Tributària de Catalunya permet als advocats i Societats Professionals inscrites al Registre col·legial, que s'hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions i altres tràmits en representació de terceres persones.

Actualment els tràmits que es poden realitzar en base a aquest conveni són els següents:

 • Presentació i pagament d’autoliquidacions confeccionades amb el model 627, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de vehicles usats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya.
 • Presentació i pagament, si s’escau, d’autoliquidacions confeccionades amb el model 620, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de determinats mitjans de transport usats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya, llevat de les referides a embarcacions.
 • Presentació i pagament, si s’escau, d’autoliquidacions confeccionades amb el model 600, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya.

S’admet el pagament en tots els casos.

La presentació s’admet en tots els casos quan concorrin les circumstàncies següents:

 1. L’acte ha d’estar documentat en escriptura pública i ha de tractar-se d’un dels supòsits descrits a l’annex II de la Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, modificada per les Ordres ECF/50/2007, de 23 de febrer i ECF/139/2009, de 17 de març, o versions posteriors
 2. El notari ha d’haver enviat a la Generalitat la declaració informativa del document notarial referenciat. Segons el Decret 648/2006, de 27 de desembre, el notari disposa de 10 dies naturals per a fer l’enviament.

En el moment de la presentació es comprovarà que hi hagi correspondència entre les dades de la declaració ( notari, protocol, data del document i subjecte passiu ) i les que constin en la declaració informativa tramesa pel notari.

En cas de no poder realitzar la presentació telemàticament, s’haurà de fer de manera presencial aportant la còpia de l’escriptura i el justificant de pagament telemàtic.

Tràmits per adherir-se al Conveni

Els tràmit per adherir-se al Conveni són els següents:

1).- Complementació i presentació al Servei d’Atenció Col·legial del document d’adhesió i del full informatiu en matèria de protecció de dades de caràcter personal.   

Model 1.- Document d’adhesió per a les persones col·legiades

Model 2.-  Document d’adhesió per a societats professionals.

Model 3.-  Informació en matèria  de protecció de dades.

2).- Rebuda la documentació anterior, el Col·legi remetrà a  l’Agència Tributària de Catalunya els corresponents documents d’adhesió.

3).- L’Agència Tributària de Catalunya, en el termini aproximat de 3 dies, comunicarà en el seu cas, al Col·legi, l’autorització i habilitació expressa que habilitarà al col·legiat/da o societat professional per a presentar i pagar les declaracions i autoliquidacions en representació de terceres persones per via telemàtica.

El Col·legi comunicarà aquesta habilitació a la persona col·legiada o societat professional interessada a l’adreça de correu electrònic facilitada a aquest efecte.

4).- Per a fer ús del sistema de presentació que preveu el Conveni, així com de les utilitats informàtiques vinculades, les persones col·legiades i les societats professionals inscrites al Col·legi, hauran de disposar del següent:

 • El certificat ACA o qualsevol dels certificats admesos per l’Agència Catalana de certificació CATCERT.
 • L’equip informàtic que compleixi amb els requeriments que a aquests efectes, l’Agència Tributària de Catalunya té disponibles al portal tributari www.e-tributs.net.
 • La representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i de l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’admetrà com a document acreditatiu d’aquesta representació el Model 4 corresponent al document d’atorgament de la representació per mitjans telemàtics de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 7 dies.

Documents

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Servei d'Atenció Col·legial (SAC)
  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  De dilluns a divendres, de 9 a 15 h. T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat