Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Serveis al Ciutadà / Justícia Gratuïta / Torn d’Ofici

 • Acords amb entitats financeres per avançament de quantitats pendents de cobrament de Torn d’Ofici i assistència al detingut

  L’ICAB disposa de diferents convenis amb entitats financeres per tal de que els Advocats adscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut puguin obtenir avançament de les quantitats acreditades i pendents de cobrament pels Assumptes del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.


 • Alta al Servei de Defensa d'Ofici

  Possibilita la inscripció al Servei del Torn d'Ofici en l'especialitat i àrea geogràfica escollida.
   


 • Aparcament a la Ciutat de la Justícia

  Els advocats i advocades que, trobant-se en funcions de guàrdia pel torn d’assistència al detingut, hagin de realitzar actuacions davant dels Jutjats de Guàrdia o Fiscalia de Menors ubicats a la Ciutat de la Justícia podran gaudir d’aparcament gratuït durant el temps que lliuri l’actuació a realitzar.


 • Assegurança col·lectiva d'accidents

  És una assegurança que té per objecte cobrir el risc d’accidents corporals que puguin patir els lletrats/des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona mentre presten el Servei d’Assistència al Detingut.

  La cobertura es limita als accidents d’aquests lletrats/des durant el desenvolupament de l’assistència al centre de detenció i primera assistència en l’òrgan judicial o fiscalia corresponent, incloent el risc 'in itinere', és a dir, el risc d’accident des de que l’assegurat s’encamina a la prestació del servei fins a la seva tornada.

  Els capitals assegurats són els següents:

  - En cas de mort, 100.000 euros.

  - En cas d’incapacitació permanent, fins a 100.000 euros.

  - En cas dincapacitació temporal diariament, amb un màxim de 90 dies 15 euros.

  La sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa de l’accident i danys soferts, i del certificat emès pel Torn d’Ofici i Assistència al Detingut acreditatiu que el dia de l’accident s’estava en situació de guàrdia cal presentar-la directament a la Mutualidad de la Abogacía per a la tramitació i reconeixement, en el seu cas, de les prestacions corresponents.


 • Baixa del Torn d'Ofici

  L'advocat inscrit al servei del Torn d'Ofici pot deixar d'estar-ho quan ho desitgi.


 • Calendari de guàrdies del Torn d'Ofici / Calendari de guàrdia al mòbil

  Únicament és necessari fer doble clic al fitxer .ics que s'envia en el moment en què es notifica una guàrdia, i s'obrirà una cita amb la informació del dia i el torn de guàrdia que tens assignat.


 • Canvi de guàrdia i renúncia del dia de guàrdia

  Tramitació a realitzar per l'acceptació de canvi de guàrdies entre lletrats quan han estat convocats pel Servei d'Assistència al Detingut


 • Comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes en facturacions del Torn d'Ofici

  Des d’ara podràs descarregar-te cada vegada que vulguis les facturacions del Torn d’Ofici i les comunicacions sobre els imports de les retribucions i quantitats retingudes als efectes de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  Només has d'accedir a l'Àrea Personal -bé amb el teu usuari i clau o bé mitjançant la targeta ACA- i, a l’apartat Torn d’Ofici, escollir l’opció que més t’interessi.
   


 • Comunicació d'incidència o sol·licitud en relació a una designa d'ofici

  Tramitació d’expedients en relació a incidències en el servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut o sol·licituds diverses relacionades amb una designa d'ofici


 • Comunicació de pagaments i guàrdies del Torn d'Ofici i notificacions d'assistències en horari nocturn per SMS

  Configuració via Àrea Personal del web. 


 • Consulta a través del web sobre certificats IRPF en relació amb els pagaments de Torn d'Ofici

  La consulta dels certificats de quantitats obtingudes per pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut a efectes de IRPF es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.


 • Consulta a través del web sobre pagament del Torn d'Ofici

  La consulta dels pagaments efectuats a l’advocat adscrit al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut  es pot fer tant adreçant-se al personal de Torn d’Ofici, com mitjançant accés a l’àrea personal de cada advocat al web ICAB.


 • Consulta de telefonemes i designes de torn d'ofici

  Mitjançant aquest servei podrà consultar les seves designes i telefonemes. Per fer-ho només ha d'accedir a l'enllaç Àrea Personal que trobarà a la capçalera de la pàgina web i fer clic sobre els ítems DESIGNES/TELEFONEMES.

  Recordi que per visualitzar aquests enllaços cal que prèviament introdueixi el seu usuari i contrasenya a la plana de login.

  CONSULTA ON-LINE

  Des de la pàgina web pot consultar el procurador que ha estat designat d'ofici per als seus procediments. Només ha d’accedir a l’Àrea Personal>Torn d’Ofici>Designes per trobar-ho.

  Aquesta informació és actualitzada per l’ICAB des del mateix moment en què es rep la notificació.

  Per tant, cas d’aparèixer sense informar, haurà de posar-se en contacte amb el Col·legi de Procuradors corresponent.


 • Fulls d'encàrrec professional en Torn d'Ofici (designa informada)

  Document que recull la relació entre l’advocat d’ofici i el client assignat, per tal que, mitjançant les adaptacions que cada advocat consideri convenient, el client tingui la informació suficient sobre el tipus de relació amb el seu advocat i obligacions bàsiques, al temps que es dóna informació dels supòsits en què l’advocat d’ofici pugui cobrar del client i quantitat aproximada dels honoraris previstos.


 • Informació sobre Justícia Gratuïta

  Informació als advocats i públic en general sobre l'estat de tramitació dels expedients de Justícia Gratuïta.


 • Inscripció al servei Pro-Bono, responsabilitat social de l'advocacia

  Mitjançant el servei Pro-Bono iniciem un projecte, vinculat a la responsabilitat social de l’advocacia, amb la finalitat de poder oferir gratuïtament els nostres serveis professionals  a col·lectius que es troben en situacions difícils (per motiu de malaltia, d’exclusió social o altres causes), amb dificultats o impossibilitat per afrontar els costos de l’assessorament d’un advocat, i que no poden  tenir resposta dintre del sistema de justícia gratuïta, relacionat amb la necessària existència de procediment judicial i perceptivitat de la intervenció de l’advocat.

  Aquest servei l’inaugurem amb el  Pro-Bono ICO-ICAB, conseqüència del conveni de col·laboració de 30 d’abril de 2012, signat entre l’ICAB i l'Institut Català d’Oncologia per oferir serveis d’assessorament a malalts oncològics i els seus familiars més propers.
   


 • Justificants d'actuacions professionals en matèria d'assistència jurídica gratuïta

  Recepció dels Justificants per actuacions en procediments i assistències asignats per Torn d’Ofici, comprovació de la seva correcció i autorització del pagament per a la seva inclusió en la facturació del Torn d’Ofici a la Generalitat.


 • Pràctiques tutelades en Torn d'Ofici

  Mitjançant Acord de la Junta de Govern de l’ICAB del passat 2 de juliol de 2012 hem posat en marxa un programa  conjunt de pràctiques tutelades  que permetrà als advocats adscrits al servei de Defensa d’Ofici i Assistència al Detingut col·laborar en la formació dels alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB, incidint i millorant la formació d’aquests   en una matèria tan específica com és l’assistència jurídica gratuïta i el Torn d’Ofici.

  En aquest sentit, en assumptes en els que la vista de judici oral tingui una previsió de durada de més de 10 sessions, assumptes que  tinguin una especial complexitat o presentin un especial interès jurídic en les diferents matèries,   l’advocat designat   podrà sol•licitar  l’adscripció de lletrats en pràctiques, que podran conèixer i participar, sota la tutela  de l’advocat de Torn d’Ofici, en  les tasques de preparació prèvia, assistència a judici, estudi de l’assumpte i seguiment del procediment, coneixent de primera mà la importància de la  funció social que l’advocacia porta a terme des del Torn d’Ofici.

  En agraïment per la col·laboració en la formació pràctica de nous companys, l’ICAB compensarà  els advocats que assumeixin el paper de tutor amb  un b formatiu de 10 hores, que podran fer servir en qualsevol dels programes de formació de l’ICAB.


 • Reclamació contra advocat del torn d'ofici per la seva actuació professional

  Servei pel qual es tramiten les reclamacions o incidències en relació a l'actuació professional d'un advocat o advocada.


 • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

  Servei d'Orientació Jurídica prèvia a la tramitació d’expedient de Justícia Gratuïta, segons estableix la Llei 1/96 i segons els diferents convenis que s’han assolit per l'ICAB amb diferents institucions.


 • Servei d’Atenció a l'Immigrant, Emigrant i Refugiat (SAIER)

  El Servei d’Atenció a l'Immigrant, Emigrant i Refugiat (SAIER) és un servei municipal que pretén una atenció integral de l’estranger, dins del qual, el Col·legi té atribuïda competència  per assessorar jurídicament als estrangers, interposar recursos administratius i contenciosos-administratius contra les resolucions denegatòries i desestimatòries de les Administracions competents en matèria d’estrangeria, sol·licitar la cancel·lació d’antecedents penals i policials, i tramitar sol·licituds de nacionalitat.

  El servei es presta per advocats/des consultors/es i advocats/des tramitadors/res.

  Els consultors/res atenen les visites prèviament programades en les instal·lacions del SAIER, i deriven a l’usuari als tramitadors/es quan cal iniciar un procediment, ja sigui administratiu o judicial.


 • Sol·licitud de designa derivada

  Tramitació de peticions fetes pels advocats d’ofici per portar assumptes del mateix client relacionats amb el primer assumpte tornat.


 • Sol·licitud de modificació o ampliació de Torns

  Procedir a efectuar els canvis d'inscripció als diversos torns d'ofici o assistència al detingut d'acord amb el que estableix el Reglament Torn d’Ofici


 • Sol·licitud de renúncia a l'assumpte designat d'ofici

  Acceptació o denegació de renúncia efectuada per advocat d’ofici en relació a l'assumpte encomanat.


 • Tramitació de Justícia Gratuïta

  Servei mitjançant el qual es tramiten i resolen les peticions realitzades pels ciutadans per tal d'obtenir el benefici de justícia gratuïta