Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 22 al 28 de juny de 2017

28/06/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 22 al 28 de juny de 2017

Dret administratiu

Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. BOE núm. 148  22/06/2017

DECRET 76/2017, de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n'actualitzen les tarifes i peatges. DOGC núm. 7396  22/06/2017

ORDRE EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019. DOGC núm. 7396  22/06/2017

Corrección de errores de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. BOE núm. 149  23/06/2017

Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. BOE núm. 150  24/06/2017

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. BOE núm. 153  28/06/2017

Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. BOE núm. 153  28/06/2017

Dret civil i mercantil

Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio. BOE núm. 149  23/06/2017

Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. BOE núm. 150  24/06/2017

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra la disposición adicional 40, apartados 1 y 2, los artículos 4.1 b), 9.2 c) 3º y 9.2 h) 2º y 3º, y las partidas presupuestarias adscritas al Programa núm. 132, denominado "Organització, gestió i seguiment de processos electorols", DD01/227004, por importe de 5.000.000 €, DD01/2270015, por importe de 800.000 €, y GO01/2270004, por importe de 407.450 €; todo ello de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. BOE núm. 150  24/06/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1410-2014, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos articles de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (sentència). DOGC núm. 7399  27/06/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1880-2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil (sentència). DOGC núm. 7399  27/06/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 8912-2010, interposat pel president del Govern contra els articles 1 a 30, 43 i 45 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum (sentència). DOGC núm. 7399  27/06/2017

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 3808-2015, plantejat pel Govern de la Nació respecte del Decret de la Generalitat de Catalunya 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional; contra els denominats Pla executiu per a la preparació de les estructures d'Estat i Pla d'infraestructures estratègiques; i contra les previsions i actuacions desenvolupades en aplicació o a l'empara d'aquest Decret o dels referits plans o coincidents amb la seva finalitat (sentència). DOGC núm. 7399  27/06/2017

Dret fiscal

DECRET 73/2017, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades. DOGC núm. 7396  22/06/2017

Decreto-ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. BOE núm. 149  23/06/2017

Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. BOE  núm. 151  26/06/2017

ORDRE VEH/130/2017, de 21 de juny, per la qual s'aprova el model 970 d'autoliquidació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics. DOGC núm. 7398  26/06/2017

ORDRE VEH/131/2017, de 21 de juny, per la qual s'aprova el model 520 d'autoliquidació de l'impost sobre begudes ensucrades envasades. DOGC núm. 7398  26/06/2017

Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. BOE núm. 152  27/06/2017

Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. BOE núm. 152  27/06/2017

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017). DOGC núm. 7399  27/06/2017

Dret internacional

Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 30 de octubre de 2014. BOE núm. 150  24/06/2017

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014. BOE núm. 151  26/06/2017

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 19 de enero de 2016. BOE núm. 152  27/06/2017

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. BOE núm. 152  27/06/2017

Corrección de errores de la Enmienda adoptada en Roma el 10 de junio de 2014 al Anexo IV del Convenio para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.  BOE núm. 152  27/06/2017

Dret processal

Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. BOE núm. 148  22/06/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat