Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 3 d’agost a l’1 de setembre de 2017

01/09/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 3 d’agost a l’1 de setembre de 2017

Dret administratiu

RESOLUCIÓ 796/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.  DOGC núm. 7426  03/08/2017

LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. DOGC núm. 7426  03/08/2017

LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. DOGC núm. 7426  03/08/2017

DECRET LLEI 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. DOGC núm. 7426  03/08/2017

ACORD GOV/112/2017, d'1 d'agost, per impulsar l'elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. DOGC núm. 7426  03/08/2017

DECRET 127/2017, d'1 d'agost, de derogació del Decret 4/2006, de 17 de gener, pel qual s'atribueixen als registradors i a les registradores de la propietat i mercantils i de béns mobles funcions en la gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs cedits a la Generalitat de Catalunya, i s'aprova el règim de creació, divisió i supressió d'oficines liquidadores. DOGC núm. 7426  03/08/2017

DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària. DOGC núm. 7426  03/08/2017

ORDRE ENS/186/2017, de 28 de juliol, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament. DOGC núm. 7426  03/08/2017

DECRET 133/2017, d'1 d'agost, de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa. DOGC núm. 7426  03/08/2017

DECRET 134/2017, d'1 d'agost, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. DOGC núm. 7426  03/08/2017

Ley 12/2017, de 6 de julio, de la arquitectura. BOE núm. 187  07/08/2017

Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. BOE núm. 187  07/08/2017

ORDRE EMC/190/2017, d'1 d'agost, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents al Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC núm. 7428  07/08/2017 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 7418, de 24.7.2017). DOGC núm. 7429  08/08/2017

Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía. BOE núm. 196  17/08/2017

Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. BOE núm. 196  17/08/2017

Decreto-ley 3/2017, de 27 de junio, de medidas urgentes para la celebración de elecciones en las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña y constitución de sus órganos de gobierno. BOE núm. 196  17/08/2017

Real Decreto 805/2017, de 17 de agosto, por el que se declara luto oficial con motivo del atentado terrorista perpetrado en Barcelona el día 17 de agosto de 2017. BOE núm. 198  18/08/2017

DECRET 135/2017, de 17 d'agost, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de l'atemptat terrorista comès a Barcelona el dia d'avui. DOGC núm. 7436  18/08/2017

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. BOE núm. 209  31/08/2017

DECRET 136/2017, de 29 d'agost, de modificació del Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. DOGC núm. 7445  31/08/2017

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4062-2017, contra l'apartat segon de l'article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya en la redacció feta per la reforma parcial aprovada pel Ple d'aquesta Institució el 26 de juliol de 2017. DOGC núm. 7429  08/08/2017

Pleno. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2006-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). BOE núm. 191  11/08/2017

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular. BOE núm. 191  11/08/2017

Pleno. Sentencia 95/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2465-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña. Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de la regulación autonómica de la propiedad temporal. BOE núm. 191  11/08/2017

Pleno. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos con Estados miembros de la Unión Europea sobre equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016). BOE núm. 191  11/08/2017

Dret fiscal

LLEI 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. DOGC núm. 7426  03/08/2017

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. BOE núm. 208  30/08/2017

Dret laboral

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías. BOE núm. 192  12/08/2017

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la industria fotográfica (2017-2018-2019).

BOE núm. 201  22/08/2017

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae". BOE núm. 204  25/08/2017

Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. BOE núm. 205  26/08/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat