Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Servei Pro-Bono, responsabilitat social de l'advocacia

El servei Pro-Bono és un projecte vinculat a la responsabilitat social de l’advocacia, amb la finalitat de poder oferir gratuïtament els nostres serveis professionals a col·lectius que es troben en situacions difícils (per motiu de malaltia, d’exclusió social, o altres causes), amb dificultats o impossibilitat per afrontar els costos de l’assessorament d’un advocat, i que no poden  tenir resposta dintre del sistema de justícia gratuïta, relacionat amb la necessària existència de procediment judicial i perceptivitat de la intervenció de l’advocat.

Aquest servei l’inaugurem amb el servei  Pro-Bono ICO-ICAB, conseqüència del conveni de col·laboració de 30 d’abril de 2012, signat entre l’ICAB i l'Institut Català d’Oncologia (ICO) per oferir serveis d'assessorament a malalts oncològics i els seus familiars més propers.

1) Què és el Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

El Servei Pro-Bono ICO-ICAB pretén facilitar orientació i assessorament a malalts oncològics i familiars directes en les matèries de Dret civil i/o laboral que puguin esdevenir com a conseqüència de la malaltia, així com per les gestions i actuacions no compreses en el sistema de justícia gratuïta establert per la llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

El seu funcionament està recollit al Protocol de col·laboració ICO-ICAB.

2) Qui són beneficiaris del Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

Els malalts oncològics i familiars directes en primer i segon grau, quan els  recursos econòmics de la seva unitat familiar siguin inferiors al quàdruple de l'IPREM.

Serà l'Institut Català d’Oncologia qui valorarà que el sol·licitant compleix els requisits exigits i remetrà la seva sol·licitud al Col·legi d’Advocats, qui designarà advocat entre els advocats voluntaris que constin inscrits en el Registre que l’ICAB ha creat.

El Col·legi d’Advocats no atendrà peticions de persones que no siguin derivades pels serveis de l'Institut Català d'Oncologia.

3) Quines actuacions comprèn el Servei Pro-Bono?

El Servei Pro-Bono comprendrà l’assessorament, orientació i gestions que calguin fins a l’inici, si s’escau, d’un procediment judicial, en les matèries de Dret civil i/o laboral que esdevinguin com a conseqüència de la malaltia oncològica (successions, baixes laborals, permissos i excedències...).

4) Quins són els requisits que els advocats han de complir per formar part  del Servei Pro-Bono ICO-ICAB?

Els advocats que vulguin inscriure's al Servei Pro-Bono ICO-ICAB hauran de reunir els següents requisits:

  1. Col·legiat de l’ICAB o  Societat Professional inscrita al Registre de l’ICAB.
  2. 10 anys d’exercici previ.
  3. Acreditació d'experiència pràctica en la matèria en la que s’inscriu.
  4. Curs de formació realitzat en els últims 3 anys d’un mínim de 20 hores.
  5. No tenir cap sanció deontològica.
  6. Estar al corrent de totes les obligacions econòmiques col·legials.
  7. Tenir contractada la pòlissa ampliada de RC (fins a 400.000 €)

Els advocats voluntaris que reuneixin els requisits d'inscripció seran inclosos en el Registre creat a tal efecte per rigorós ordre d’adscripció al servei i la seva inscripció en el Registre d’advocats Pro-Bono quedarà reflectida en la fitxa col·legial al cercador d’advocats.

5) Com puc formalitzar la meva inscripció com advocat adscrit al servei?

Els advocats que desitgin causar alta en el servei hauran de d'adreçar  sol·licitud d'alta a l’ICAB mitjançant correu  electrònic (serveiprobonoico@icab.cat); fax: 93 296 62 59  o presentant la seva sol·licitud, mitjançant l’imprès creat a l’efecte (el trobareu, adjunt, a peu d'aquesta pàgina) a  les dependències de  l'ICAB.

A la sol·licitud s’haurà d'especificar la matèria, civil i/o laboral a la qual s’inscriu com advocat Pro-Bono ICO-ICAB.

6) Quins compromisos assumeixo al sol·licitar l’alta en el Registre del Servei  Pro-Bono?

L’advocat Pro-Bono accepta, amb la seva alta en el Registre:

a.    L’obligació d’atendre al client designat i assumir la seva defensa dins l’àmbit de la designació segons les normes deontològiques generals. En el cas que el client, per motiu de la malaltia, no pugui desplaçar-se al despatx de l’advocat, serà aquest qui visiti al client al seu domicili o a l’hospital.
b.    La  possibilitat de renunciar com a màxim a dues designes a l’any (sense haver de justificar la causa de la renúncia). En cas de formular una nova renúncia, quedarà exclòs del Registre d’Advocats del Servei Pro-Bono.
c.    L’obligació de deixar constància de la meva relació professional amb el client mitjançant full d'encàrrec professional amb relació de drets i obligacions de les dues parts, segons protocol del servei.
d.    La impossibilitat de cobrar honoraris professionals, sense perjudici de que el client sí que ha d’afrontar els costos addicionals que puguin derivar-se  per la seva defensa i assessorament, tal com drets de notari, comunicacions mitjançant burofax, i anàlegs.
e.    En cas de que sigui necessària la continuació de l’assumpte mitjançant procediment judicial,  el compromís de derivar al beneficiari al SOJ de la Ciutat Judicial (Avda. Carrilet 2, edifici D, 1a planta) per tal de sol·licitar el dret  justícia gratuïta, si bé podré acollir-me al que disposa l’art. 27  de la Llei 1/1996 d’assistència jurídica gratuïta
f.    L’obligació de sotmetre’m a mediació en cas de conflicte amb el client, i
g.   L’obligació d’emetre informe final de comunicació a l’ICAB de finalització de les actuacions encomanades i tancament de l’expedient.

7) On puc adreçar-me si vull  inscriure’m en el Registre d’Advocats Pro-Bono i necessito més informació?

L’ICAB ha habilitat el correu electrònic serveiprobonoico@icab.cat per tal d’aclarir els vostres dubtes o donar-vos més informació.

Documents